VODIONDRY

Fanamarihana: Misoratra eo anoloan’ny lahatsoratra ny anara’ny mpanoratra, ary azontska ifandraisana ao amn’ny Facebook. Tsy nasiam-panovàna izay nosoratany fa naverina navoaka eto fotsiny.

(Mahefa Iarantsoa) MPANGATAKA : Tompokolahy sy tompokovavy : Ny andro iray izay hihaonana hono toy andro zato, izay iray donak’afo iray dinidinika na inona anefa fahamaizana na inona fahamaikana ny ravintoto hono tsy mba fitetika ny varavaran-jozoro tsy azo asiana karetsaka ary na mahay manihi bolo sy manimbola aza ny zavatra tsy hay tsy hibitabitahana,koa mailoha ny hirosoantsika amin’ny ..dia manontany izahay hoe efa vory ve ny fianakaviana sa mbola misy ny andrasana tompoko? Misaotra tompoko! MPAMOAKA: eny tompoko ny andao andao hono mahavery entana, ny alaharo alaharo mahaela ny dia koa mahazo miroso amin’ny dinika ianareo tompoko! MPANGATAKA :Ny asa tsy vita hono tsy dinika ,ny dinika tsy efa tsy atao,ny atao tsy lavorary tsy atomboka koa mialoha ny zavatra rehetra dia tsara raha ankinina @ Andriamanitra ny resaka eto,koa hiaraka hivavaka isika tompoko! (vavaka) MPAMOAKA :ny tompon-trano tsy manontany vaovao hono toa olo-miavona, ny vahiny tsy hanontaniana toa sadaikatra ihany koa inona re tompoko ny anton-dianareo? MPANGATAKA: Raha midona ny oran’ankaratra vaky tsipelina ny eny anjafy Fa raha midona kosa ny oram-pitiavana mitsanga mitoetra ny mani-kavana. Tompokolahy sy tompokovavy Tsy ny ntaolo maranitra amin’ ny teny aho izay miatrika etoana ! fa kosa , ilay zanak’ antitra asesi- pitia ; tsy ny olon’ela tompon’ny kabary, fa ilay zandry zanaka nahadidy tsy ny zokiny tompon-draharaha e ! fa ilay molotra malefadefaka, tsy ny tandroka mirangaranga fa ny sofina mifitsapitsaka Koa manao azafady raha hiteny eto anoloanareo fa ny azafady mariky ny fanajana sy fanomezam-boninahitra. Manao azafady manembana tompokolahy, manao azafady misalovana tompokovavy, manao azafady raha hiteny mialoha anareo kiady sy voninahitra Manaraka izany, miala tsiny ny tenako satria ny tsiny maiva-mavesatra, tsy zakan’ny teo aloha ka ombako tsy mahazaka ihany koa. Ny tsiny tahaka ny antsy , ka izay mikasika azy no maratra, toy ny tevan-dalina ka tsirihana mahafanina, ianjerana mahafaty, ary ny miteny tsy miala tsiny savihan-doza amin’izay atao rehetra. Noho izany ny alàna ihany no mahatsara azy. Koa lalao mandrakariva àry ny fifankatiavana, fa raha izany no voatana dia hiala amin’ny nahiny toy ny ampango tra-maraina ny tsiny amam-pondro. Koa raha lasa ny tsiny fanalan’ny vava dia ho maivana ny teny,manaraka izany dia manolotra ny arahaba ho anatsika rehetra ,tolorana ny arahaba voadiniainika sy ny akory voafantimpantina isika rehetra, Izay ary no tehin-dava manintsana avido sy sava ando manajary ny dia, mitondra any amin’ny votoatin-dresaka izay tsy inona fa ny hetahetan’izato Andriamatoa efa nomenareo toerana voatokana izato. Hoy mantsy, ny tafasiriny tamin’ireo Ray aman-dReniny: “Mba sambatra e! ry Kaky, mba sambatra e ! Neny, mba sambatra indrindra izay honenany raha nolalovany aza velon-tsento”, “Fa izy kosa hono voron- tokàna anosy ka miventy fitia samy irery”, (Mbola hitohy) Marihina fa misy noforonina moa misy koa mba nalaina teny rehetra teny an, dia mba zaraina amintsika

(Tohiny)

Rehefa nandre izany tolokon-janaka izany ireto fianakaviana dia izao tonga miandra vovonana eto izao. Babon’ilay zana-domoina malemy paika manambaka ny voromailalan’larivo ry lahy ity voron-tokana anosy. Izahay no tonga eto moa dia tsy iza fâ tarihinAndriamatoa Ra………………….……..zanak’I Ra………………………… izay taranak’i Ra………………….………. sy Ra……………………….. Avy amin’ny lafin’ny Rainy ary i Ra………………….…….. sy Ra……………………..…. Avy amin’ny lafin’ny reniny.
Tonga mangataka ny ho fara, mangataka ny ho vohitra, ny ho tokantrano. Hanafy raha rovi-damba, hamahana raha noana, hanirina raha miala aina ary handova rahatrizay. Mba mila zara fa raha tokam-pivohy tsy misosa
ary tsara tokoa ny roa noho ny iray, fa an-dalana misy hiresahana, raha lavo dia misy mpanarina. Izany no ahatongavanay eto aminareo Ra.J…………………. sy Ra ……………….……. Izay taranak’i Ra…………………………………… sy Ra……………………………….…. avy amin’ny lafin’ny Rainy ary Ra………………………….. sy Ra…………………….… avy amin’ny lafin’ny Reniny ka nisehoan’i Ra………………………. izay anton’izao fiandranay vovonana eto izao . Maro hono ny hazo fa ny fary no mamy indrindra, maro ny soratr’omby fa ny sada no marevaka ary maro ny tovovavy fa ny teto no nandrian’ny sainy sy niantefan’ny safidiny. Koa izany no tapatapak’ahitra sy torotoro ravina ataonay anareo.
Handrandrana ianareo ka tsy hanafenana loha sola, hitsabo ka tsy hanafenana aretina ary tompon-janaka tiavina ka tsy hanafenana ny ao am-po. Ny lango no azo hanina anefa teny ierana avy amin’ny vary, ny jabo no azo tafiana teny ierana avy amin’ny landy fa ny fanambadiana no raikitra kosa teny ieran’ny Ray aman-dReny. Koa aza atao fola-tana- manondro na farim-peo miantso, fa mba mangataka ka omeo.
Kanefa mialohan’izany dia indro atolotray ny tapi-maso ho an’ny anadahan-drazazavavy!

Publicités

Saronankarona

Ny ranontrambo no be fiavy fa mora ritra, fa ny arahaba atolotra anareo kosa toy ny jojon’erika ririnina, madini-piavy fa mahavonto tany. Koa arahaba tompokolahy, arahaba tompokovavy.

Ny SAKELIKA
**************

Fanolotra aorian’ny vodiondry ny sakelika ary misy fito no isany. Iray amin’ireny no atolotra anao eto.
Ny saronankaron-drahavavy: mandritra ny fampakaràm-bady dia harona roa mifanàrona takian’ny mpamoaka ny tovovavy izy io, raha mbola mànana zoky tsy manambàdy ity farany.
Ny mpangàtaka no manolotra azy ho an’ny mpamoaka. Ary ny mpamoaka kosa indray no manolotra azy an’ilay tovovavy hampakàrina. Io tovovavy hampakàrina io no manome azy ilay zokiny mbola tsy manambàdy avy eo.
Araka ny isan’ny zoky vavy tsy mbola manambàdy ao an-tokantranon’ny raiamandreny no isan’ny saronankarona tsy maintsy atolotra.
Teo amin’ny Ntaolo Malagasy mantsy, ny fanambadiana dia tokony ho arakara-jokiny hatrany no ivoahàna. Saingy ny anjara moa samy mànana ny azy.

Inona no ao anatin’io saronankarona io?
***************************************
Mbola misy manao azy ity na dia tsy maro aza ankehitriny . Fanomézana (cadeaux) no ao anatiny. Toy ny famantaranàndro, rado (collier), haba (bracelet), akanjo sy ny sisa.
Ny andriambavilanitra (vehivavy) dia noharina tamin’ireny ravaka (bijoux) isan-karazany ireny:
hoy ny Ntaolo hoe « Ianareo no rado haingon’ny vozona, haba endriky ny sandry, peratra bikan’ny
rantsana,  tsipela-manga
(tsipelana = orchidée, raha tsy diso ny tenako, ary ny manga dia mariky  ny hatsaràna) ravaky ny tanety. Mitoetra ravaky ny tokantrano, mandeha ravaky ny làlana
. »
 

Ny fanambadiana

Ny zaza mankeo ampofoan-dreniny, te-hotrotroina, ny zaza mankao an-damosiny kosa te-hobabena. Izahay kosa raha manolotra ny arahàba dia te-haneho fifaliana aminareo. Koa am-pifaliana tanteraka hatrany no iarahabàna anareo. Mba ho toy ny maitso ririnina anie ianareo, ka ny lohataona sy ny fahavaratra e, iaraha-misalahy amin’ny hafa, fa ny ririnina, tombon-dahiny manokana.

NY FANAMBADIANA

Lava ny resaka momba ny torotoro ravina teo aloha teo satria sarobidy sy saro-pady tamin’ny Ntaolo ny fanambadiana, nefa hoy ny Ntaolo hoe « Aleo lava dinika satria izay lava dinika, hono, lava rariny , ary ny hanongotsongoana ny maty dia satria atahorana ny hanirim-belona »
Ny fanambadiana mantsy tsy mba toy ny torimason’akoho ka ho vitan’anjona (teny iray tarika amin’ny hoe mianjonanjona), na toy ny torimasom-baviantitra ka vita eny ampitsongoana anana, na sakafom-boay ka vita teli-moka (voatelina tsy mila tsakoina). Fa lamban’akoho ka faty no isarahana. Taon-jezika an-kady (fitaomana no lazaina eto fa tsy taona toy ny hoe 2008 akory)  ka ny masoandro maty no mampalahelo. Ary torimason’ny jamba ka aina no fetra.

Amin’ny fanambadiana dia  aleo tsy manana toy izay manan-dratsy. Aleo aza misonenika an-toerana, toy izay mitsangan-tsy mahay.

Koa rehefa mafy àry ny fototra, tsara ny fifanaràhana eo amin’ny roa tonta, izay vao tena vita ny ataon-tsika hoe torotoro ravina. Aorian’izany vao atolotra ny fehin’ny fanambadiana na ny orimbaton’ny fanambadiana, na ny fanorenam-panambadiana, dia ny VODIONDRY izany. Zava-dehibe io vodiondry io ka ho entintsika amin’ny manàraka eto ny tantàrany, ny heviny ary ny maha-zava-dehibe izany vodiondry izany

Izay indray aloha ny zava-bita, fa amin’ny manaraka indray mifankahita. Hametraka ny veloma finaritra, ho tojo ny soa maharitra. Mandra-panoratra tompokolahy sy tompokovavy

torotoro ravina (tohiny sady farany)

Ny tanora raha mifampiarahaba dia tsy mila misoka-bava, dona kely raha mifankahita, tehatehaka dia samy vita. Faly miarahaba anareo tompokolahy sy tompokovavy. Enga anie ianareo mba ho mamboly manana ny maitso fa tsy mpivarotra manana ny malazo.

Torotoro ravina (farany)

Ny momba ny zaza ateraky ny mpivady

hoy ny mpamoaka an-dravehivavy: « Ny zanaka nampanambadiana lasan’ny olona, omby namidy tsy an’ny tompony, velona tsy iray trano, maty tsy iray fasana. ». Ka raha tonga re tompoko ny fotoana izay
hahatanterahan’ny tso-dranontsika mianakavy manao hoe « maro fara, maro dimby, ho arahan-jazalahy,
ho arahan-jazavavy
 » ary migadona ihany koa ny fotoana hanomezana’Andriamanitra azy ireo zaza, dimby amam-para, raha sitra-pony, ny zaza ampy mira dia ho anay, satria izany no fomban-drazana mba tsy ho atody maty fanova ny reniny.

valin-teny avy amin’ny mpangata-bady: raha ny amin’izany, tompoko, dia tsotra ohatry ny fandraka ny teninay, goaika fotsy tenda, zoro telo rirana izahay ka tsy manova ny nentin-drazana.
Enga anie izy, tompoko, mba ho maro fara, ho maro dimby, mba ho ampy mizara ny zaza aterany.

Ny atao hoe zaza ampy mira dia ny zanak’izy mivady teraka voalohany, kanefa mba hahatonga azy ho ampy mira dia tsy iray izany ny zaza fa roa, izany hoe zaza afaka miara-milalao.

Ny veloman’ny fo ravoravo
misandratra ambony dia ambony
fiononanan’ireo mavomavo
mampisinda ny senton’ny fony
veloma tompokolahy, mandra-pihaona tompokovavy

Hafatra:

Ny fanambadiam-boalavo no samy mikepoka izay azony, ny fanambadian’amboa no voky tsy mahatsiaro vady, noana indrindra indrindra. Fa ny fanambadian’olom-banona kosa e! toy ny Tsipohy mifamelona ka na valala iray aza ifanapahana

torotoro ravina (tohiny)

Ny torotoro ravina (tohiny)

ny paiso tsy mandingana taona, ny alina tsy mialoha ny maraina. Na dia varimbarin’ny ela tsy nihaona aza, ny arahàba tsy mba azo dikàina. Koa arahàba indray tompokolahy, arahàba tompokovavy. Mba ho mamy tian’ny soa anie ianareo, ary hangidy lavitry ny faty.

Ho tohin’ny resaka efa nifanaovana dia ireto aroso indray izany ho famenon’ny teo aloha.
3* ny kitay telo an-dàlana: raha ara-bakiteny dia horaisintsika ohatra ny kitay iray fehezana.
Zaraintsika atao toko telo mitovy ilay iray fehezana, ka ny toko roa dia an’ny lahy (angonin’ny lahy), ary ny am-pahatelony dia raofin’ny vavy. Io kitay telo an-dàlana io dia sary anehoana ny fizaràm-panànana ataon’ny mpivady rehefa misaraka.
Ireto misy fomba fiteny taloha momba ny fanambadiana efa hitany fa tsy metimety ka tsy maintsy hisaraka :
 » Ny fanambadiana tsy mba nafehy fa nahàndrotra« . Ny hoe nahàndrotra dia fatotra songory tahaka ny famatotra tadin-kiraro.

« Ny misara-maty no mampalahelo fa misara-belona ka tsy maninona e!, raha ho vintana dia mivady, fa raha tsy vintana kosa dia misaraka ihany« ,
 » Ny fanambadiam-barombarotra, ny varotra varotra rahateo, fa raha lany  ny fitia, manova no mety, fa i Madagasikara tsy lany olo-manga« ,

« Ny vodi-sobiky aza manan-tandrify, ny vehivavy no tsy miteraka fa ny lehilahy tsy mba momba, ka ny momba roa tsy iray trano« .
4* Ny vehivavy no mitahiry vola : adihevitra atao mandritry ny torotoro ravina koa io satria taloha ny vehivavy dia toy ny mpikarama fotsiny, tolorana ny vola holaniana ao an-tokantrano, fa ny lehilahy mihitsy no mitàna ny vola. Izy mihitsy no mizara hoe : ity no holaniana anio, ity no hampiasaina ny ampitso… Misy mihitsy aza ny lehilahy taloha no nantsoina hoe
« lehilahy mifehy toko« , izany hoe feheziny iny toko telo mitsangana fanao fàtana iny fa sao dia mandrehitra afo antsokosoko ao, hono, ravehivavy mandram-pahatongany. Noho izany dia niadiana mafy mihitsy tao anatin’ny torotoro ravina ny mba hitazonan’ny vehivavy ny resaka vola sy ny
fandaminana ny raharaha ao an-tokantrano…

Torotoro ravina

Ny arahàba raha toa mahazo làka dia toy ny volamena tsy mba miofo.Koa arahaba Tompokolahy, arahaba Tompokovavy.
Enga anie ny fifampizarantsika toy  izao ho toy ny fihaonan’ny farihy manganohano sy ny diavolam-pararàno, ka ny vangiana miramiran-tàva, ny mpamangy kosa e!  sariaka lalandàva.

Ny hojerentsika hanombohana azy ity ary dia ny :

                          Ny torotoro ravina

izy io fifamarafarana ny amin’izay ho fifampitondràna eo amin’ny fanambadiana, na koa amin’ny fisaràhana aza. Dinika tena lava io satria misy fifanarahan’ny roa tonta ao. Miaraka misakafo eo daholo ny fianakaviana roa tonta, ary satria moa tsy nisy ny lovia toy ny amin’izao fotoana, dia ravina mihitsy no solony fahiny. Toro mihitsy noho ny tsaingotsaingoka ataon’ny tànana eo amboniny iny ravina iny amin’ny ankabobeny vao vita ny dinika rehetra.
Tsy maintsy atao anefa ny marimaritra iraisana. Ireto ary ny santionan’ny dinika izay hita mandritra ny torotoro ravina:
1* ny harenan’ny mpivady : zavatra takian’ny andaniny avy any amin’ny zatovovavy any amin’ilay zatovolahy ho harena iombonana entina hiaingan’ny tokantrano, ohatra: omby. Raha tsy misy ny omby dia ondry. Raha tsy misy ny ondry dia akoho mavo. Izay no nahatonga ilay fitenenana hoe : »Sao dia sodokan’ny akanga tsara soratra, ka manary ny akoho mavon-drazana »
2*ny harena maintimolaly : harenan-drangahy na ramatoa manokana talohan’ny nanorenany tokantrano. Nitondra omby ohatra ralehilahy, maintimolaliny. Miteraka olana matetika io resaka maintimolalay io raha sendra misy fisarahana tampoka eo amin’ny mpivady. Niteraka tao anatin’ny fanambadiana anefa ilay omby. Mitaky avy eo ny fianakavian’ny vavy raha sanatria misy tsy fifanarahana, ka miteny fa tsy velona ireo biby raha tsy teo ny zanany vavy nikarakara. Izay no tsy maintsy isian’ny marimaritra iraisana.
Hafatry ny herinandro:
Ny tendrom-po tsy mba nàmana. Raha taitra ny rano mamàky fefiloha, raha mitroatra ny fo mandrava fihavànana, raha henjan-droa ny tady tsy maintsy tàpaka, raha tezitra andriamatoa, mba mamitsaka ramatoa, raha tezitra ramatoa, mba tsy mamàly andriamatoa. Fa raha saro-po manambady e! tonga nenina an-kibo no farany.

 (isaorako manokana eto Dadafara Rajaobelison mpanolotra fandaharana ao amin’ny RNM, miaraka amin’i Dany Rabemananjara satria ny maro amin’izay rehetra hasehoko eto dia nalaina avy amin’ny fampianarany daholo, na dia tsy ho izy rehetra aza.

%d blogueurs aiment cette page :